send link to app

Spider Solitaire Puzzle開発者 RucKyGAMES
無料

★★★★★THE BEST GAME★★★★★ FREE AND NO-SMS★★★★★ Over 100,000 installs.This is a game Spider Solitaire card game Free is # 1 on Android and Google Play, is now available for free.If you like Windows Solitaire, you'll love SolitaireWith 2 dice, players can practice their patience.To win, players must clean up all the cards on the screen.
Detailed rules of the game are as follows:
You can move a card to a card blank column or to a larger value.But you can only move a wire rope if they are all the same quality.Wire complete post will be automatically recorded.Players can share more content into the columns at any time.
Visit us on Facebookhttp://www.facebook.com/StudioGameFree
==========VietNamese==============
Đây là trò chơi Xếp bài Nhện là Xếp bài thẻ trò chơi # 1 trên Android và Google Play, bây giờ đã có cho miễn phí.Nếu bạn giống như Windows Xếp bài, bạn sẽ yêu Xếp bài miễn phí!Với 2 ván bài, người chơi có thể rèn luyện tính kiên nhẫn cho mình. Để thắng cuộc, người chơi phải dọn sạch hết các quân bài trên màn hình.
Luật chơi chi tiết như sau:
Bạn có thể di chuyển một quân bài tới cột trống hoặc tới quân bài có giá trị lớn hơn.Nhưng bạn chỉ có thể di chuyển một dây bài nếu chúng là dây cùng chất. Dây bài hoàn chỉnh sẽ được tự động thu lại. Người chơi có thể chia thêm bài vào các cột bất cứ lúc nào.
Ghé thăm chúng tôi trên Facebookhttp://www.facebook.com/StudioGameFree